flora 105
Archive
Ask
'slow and easy' - Angus McIntyre
reblogged from artemisdreaming

artemisdreaming:

ashtoniousrex:  backstories to random gifs are my favorite thing and they need to continue

:-/  

152,630 notes     source: tastefullyoffensive 11:10am 29/9/2014
A Thousand Flowers →

an’ a’ an’ a’

    11:54pm 28/9/2014

Hope Johann Lamont, gie me hope

    source: youtube.com 2:12am 28/9/2014

Glasgow’s Dirty Laundry won’t wash clean

    source: youtube.com 2:10am 28/9/2014

Arbor Skateboards :: James Kelly - Burn It Down

  #Vimeo  #arbor  #arborskateboards  #jameskelly  #promodel  #skateboarding  #downhillskating  #standupslides  #wipeout  #bigfall  #bail  #50mph    source: vimeo.com 2:07pm 27/9/2014

America’s native prisoners of war

  #lakota  #america  #blackhills  #aaron huey    1:58pm 27/9/2014

Appeal: Broadcast News for Scotland

    source: youtube.com 1:34pm 26/9/2014
I’m 16. Let me vote→

my 15yr old voted within her class in school on the Referendum and my 20 and 17yr old sons voted opposite from me on the 18th September - their choices enhanced our discussions at home, and theirs in school and at work.
I think teendom is a time to start thinking for oneself, and the earlier age-limit set for the Scottish Referendum certainly made contribution to that.

  #scottish referendum  #Scotland  #teenagers    12:01pm 26/9/2014
Dolphins at the MacCorrmaigs this morning!

Dolphins at the MacCorrmaigs this morning!

  #http://www.venture-west.co.uk/  #dolphins  #MacCormaigs  #Scotland    10:59pm 25/9/2014

Islay video

  #Islay  #Scotland  #Oa    10:56pm 25/9/2014
Latha Foghair

Latha Foghair

’S mi air an t-slios ud
latha foghair,
na sligean a’ sianail mum chluasan
agus sianar marbh ri mo ghualainn,
rag-mharbh – is reòthta mur b’ e ’n teas –
mar gum b’ ann a’ fuireach ri fios.

Nuair thàinig an sgriach
a-mach às a’ ghrèin,
à buille ’s bualadh do-fhaicsinn,
leum an lasair agus streap an ceathach
agus bhàrc e gacha rathad:
dalladh nan sùl, sgoltadh claistinn.

’S ’na dhèidh, an sianar marbh,
fad an latha;
am measg nan sligean san t-srannraich
anns a’ mhadainn,
agus a-rithist aig meadhan-latha
agus san fheasgar.

Ris a’ ghrèin ’s i cho coma,
cho geal cràiteach;
air a’ ghainmhich ’s i cho tìorail
socair bàidheil;
agus fo reultan Afraga,
’s iad leugach àlainn.

Ghabh aon Taghadh iadsan
’s cha d’ ghabh e mise,
gun fhaighneachd dhinn
cò b’ fheàrr no bu mhiosa:
ar leam, cho diabhlaidh coma
ris na sligean.

Sianar marbh rim o ghualainn
latha foghair.

Somhairle MacGill-Eain

  #Alba  #Scotland  #Independence  #somhairle macgill-eain  #latha foghair  #poetry  #battle  #ww2    2:47pm 20/9/2014
reblogged from iamjapanese

iamjapanese:

Nashun Nashunbatu(Chinese, b.1969)

untitled   2012

untitled    2012

untitled   2012

untitled   2009  oil on canvas  via

418 notes     2:33pm 20/9/2014
reblogged from gifak-net
129,920 notes     9:56am 19/9/2014
  #Scotland  #Scottish Independence    9:56am 15/9/2014
1 note   #Scotland  #satire  #fun  #Scottish Independence    9:23am 15/9/2014
theme by conkers older